Je tahle škola pro mě?

  • Nechci se ztratit v průměru
  • Klasické vyučování mě nudí
  • Mám rád výzvy
  • Chci se vše učit v angličtině
  • Nechci se jen biflovat
  • Chci řešit konkrétní problémy a zadání
  • Láká mě mezinárodní prostředí, složené ze studentů a učitelů ze Střední Evropy a celého světa
  • Chci se dobře připravit na studium na světové univerzitě

V čem jsme jedineční?

Vzdělávání
Komunita
Sebeobjevování

Studenti mají přístup ke vzdělání světové kvality, které je propojené s reálným životem, založené na hodnotách, dostupné a relativně blízko k jejich domovu. Po ukončení studia získají studenti mezinárodní AP diplom, který je uznávaný ve více než 60 krajinách světa.

Studenti se učí a žijí ve skupině inspirujících, otevřeně uvažujících a podobně smýšlejících spolužáků a učitelů. Jsou součástí týmu, jehož členové se vzájemně povzbuzují a podporují při vymýšlení a realizování odvážných nápadů. Zároveň se při tom vzájemně obohacují díky různorodému prostředí, z něhož přišli.

Studenti postupně objevují své silné stránky a podle toho si upravují svůj středoškolský rozvrh a ostatní aktivity. Ve škole získávají praktické zkušenosti z reálných projektů, na kterých pracují. Pomáhají jim v tom nejen učitelé a kouči, ale i partneři ze světa obchodu či nevládních organizací. Studenti tak do budoucna získají vlastní síť kontaktů už na škole.

Co je to "boarding school"?

Nejedná se o pouhou střední školu s internátem. Jedná se o způsob vzdělávání, které neprobíhá pouze ve třídě během školního vyučování hodin, ale i mimo ně, kdy kvalifikovaní a motivovaní pedagogové se studenty pracují na osobním rozvoji. Díky přítomnosti podobně smýšlejících mladých lidí, kteří přicházejí z různých prostředí, navíc “boarding school” nabízí inspirující prostředí, v němž studenti dokáží vzájemně rozvíjet své společenské dovednosti. V současnosti se internát nachází na ulici Prievozská v Bratislavě, jen několik minut od budovy školy. Od roku 2020 se školní kampus přesune do obce Vištuk poblíž Bratislavy.

Co a jak učíme?

Praktické dovednosti

Kritické myšlení, tvořivost, komunikace a schopnost práce v týmu jsou praktickými dovednostmi, které studenti rozvíjejí v každém vyučovacím předmětu.

Přírodní vědy, technologie, technika a matematika

Základními prvky STEM programu jsou kritické myšlení, řešení problémů a kladení otázek. Těm se věnujeme v rámci interdisciplinárních kurzů matematiky, fyziky, biologie, chemie, informatiky a inženýrství.

Podnikavé lídrovství

Program podnikavého lídrovství (Entrepreneurial Leadership) se zaměřuje na rozvoj mezilidských a projektových dovedností, jejichž osvojení je základním předpokladem pro budoucí lídry a osobnosti Střední Evropy. Klíčovou součástí programu je propojení s reálným světem prostřednictvím externích přednášejících, kreativních skupinových úkolů, simulací, případových studií, vlastního podnikání a spolupráce s firmami a organizacemi.

Středoevropská studia

Středoevropská studia jsou multidisciplinárním programem, který ve studentech rozvíjí hlubší porozumění našeho regionu i širšího zahraničí. Program se věnuje tématům, kterými jsou například identita, stát a autorita, nacionalizmus, rituály a tradice, anebo konflikt a změna. Na získání přehledu a hlubšího porozumění základů politiky, sociologie, etiky či filozofie, používáme různé případové studie z historie a literatury.

Rozvoj osobnosti

Program klade důraz na poznávání sebe sama a na objevování a rozvoj osobních silných stránek a hodnot každého studenta. Prostřednictvím zážitkového učení, diskuzí a individuálních či skupinových reflexí hledají studenti odpovědi na základní otázky jako například: Kdo jsem a jaké jsou mé nejsilnejší stránky? Čeho si cením a jakým způsobem se rozhoduji? Jak můžu ovlivňovat ostatní?

Co je cílem LEAF ACADEMY?

Pomáhat rozvíjet potenciál mladých lidí, aby rostli osobnosti, které v sobě spojují čtveřici následujících hodnotových oblastí:

Charakternost
Excelence
Podnikavé lídrovství
Občanská angažovanost

Morální kvality založené na morální odvaze, úctě ke druhým a pokoře, které vycházejí z přesvědčení o hodnotě každého člověka;

Všestrannost zároveň spojená s výjimečností ve vybrané oblasti, založená na vnitřní motivaci, neúnavné zvědavosti a pevné vůli;

Snaha o neustálé zlepšování, podpořená vysokými ambicemi, odvahou zdravě riskovat a schopností nadchnout ostatní ke změně;

Odhodlání nezištně pomáhat širokému okolí, které vychází z vděku, zájmu o ostatní a z propojení vztahu k vlasti, zájmu o svůj region a globálního myšlení.

Může si naše rodina školu dovolit?

LEAF Academy je dostupná všem talentovaným studentům bez ohledu na to, kolik jejich rodiče vydělávají a jaké školné si mohou dovolit. Na LEAF Academy totiž funguje rozsáhlý stipendijní program, který každé rodině pomůže finančně zvládnout celé studium a rodiče tak mohou naplnit sny svých dětí.

Chci se dozvědět více o tom, co mi LEAF Academy může dát.

Podívej se naší domovskou stránku v angličtině a získej podrobnější informace o životě a studiu na LEAF Academy.

Veškeré své dotazy týkající se LEAD Academy nám zašlete a my je zodpovíme.